Výstupy z konference 2011

 

Cílem konference bylo otevření interdisciplinárního diskursu reflexe mediace v České republice a ve světě s doporučením pro její další teoretická zkoumání a aplikaci v praxi. Práce jednotlivých sekcí byla zaměřena na problematiku mediace a vzdělávání, rodinné mediace, mediace v trestní oblasti, mediace v obchodních a jiných občanskoprávních věcech. Písemné výstupy z jednání jednotlivých sekcí zpracovali vedoucí sekcí. Jsou prezentovány na webových stránkách konference.

Výstupy

ze sekce Mediace a vzdělávání

Výstupy

ze sekce Rodinná mediace

Výstupy

ze sekce Mediace v obchodních a jiných obč. pr. věcech

Výstupy

ze sekce Mediace v trestní oblasti

 

Zprávy o průběhu a výstupech z konference, které zpracovali členové organizačního týmu, byly publikovány v odborných časopisech podle jejich zaměření (pedagogika, právo, psychologie, sociální práce, andragogika). 

Hlavním výstupem z konference je kolektivní monografie Holá L. a kol.: Mediace a možnosti využití v praxi. Praha: Grada Publishing, 2013, ISBN 978-80-247-4109-3, 512 s. Kniha získala čestné uznání rektora Univerzity Palackého v Olomouci autorům odborných knih za rok 2013. 

Obsah knihy Obsah - final.docx (21698)